ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ศิษย์เก่า

 

รายชื่อแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ 
สาขาจักษุวิทยา  เชียงใหม่ 

(ปี พ.ศ. เป็นปีที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ)

ปี พ.ศ.2520

นายแพทย์ประเสริฐ  ลีอังกูรเสถียร    เกษียณอายุ 30 กันยายน 2551

ปี พ.ศ.2521 

แพทย์หญิงโสภา  วัฒนานิกร (สุกัณศีล)  เกษียณอายุ 30 กันยายน 2551

 

นายแพทย์พิทักษ์  กิจเจริญ  รพ.ตาเซนต์ปีเตอร์ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2524

แพทย์หญิงนงเยาว์  มาศรังสรรค์ (รุ่งพิบูลย์โสภิฐ)

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  วิริยลัพภะ  รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี (เสียชีวิต)

 

แพทย์หญิงสมสงวน  อัษญคุณ อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2525

แพทย์หญิงสุรณี จิววิริยเวช (จางไววิทย์)

ปี พ.ศ.2526 

นายแพทย์ธาดา  มาร์ติน  ผู้อำนวยการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.)

 

แพทย์หญิงเรวดี  กนกวุฒิ รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

   

ปี พ.ศ.2527 

แพทย์หญิงรุ่งนภา  สิทธิรังสรรค์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2528

นายแพทย์สุจริต  งามวงศ์ไพบูลย์  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  เชียงราย

ปี พ.ศ.2529

นายแพทย์ประสิทธิ์  กีรติบำรุงพงษ์   เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2530

นายแพทย์สุรพงศ์  ออประยูร  รพ.ลำพูน

 

แพทย์หญิงทิพาพันธ์  แสงอ่อน รพ.ตา หู คอ จมูก กทม

 

แพทย์หญิงจรวยพร  พูลพุทธพงศ์ คลินิก 19/11 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

นายแพทย์นิมิตร  อิทธิพันธุ์กุล  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2531

นายแพทย์ไพบูลย์  รุ่งเรืองอนันต์  รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

นายแพทย์ยอด  วรรณพาณิชย์ คลินิก 257/5 ถ.เจริญนคร แขวงบุคโล กทม

 

นายแพทย์สมชาติ  ภิญโญพรพาณิชย์  รพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่

 

นายแพทย์อาคม  เตชาวัฒนวิศาล รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ปี พ.ศ.2533

นายแพทย์พิรุณ  ว่องไวทยกรกุล  รพ.ร้อยเอ็ด (เสียชีวิต)

 

นายแพทย์สุเทพ  วงศ์ฟูเฟื่องขจร  รพ.สกลนคร

 

นายแพทย์สมบัติ  ศรีสุวรรณภรณ์  รพ.สงฆ์  กทม

 

นายแพทย์ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์  อาจารย์แพทย์ รพ.ราชวิถี

 

แพทย์หญิงจุรีย์  เชื้อรัตนพงษ์   (ธุรกิจส่วนตัว) ร้านขายชา เวียงจุมออน เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2534

นายแพทย์เรวัต  จิวนารมณ์  รพ.นครพิงค์

 

นายแพทย์วสันต์  อภิวัฒนกุล ผู้บริหารในเครือรพ.กรุงเทพ ปฏิบัติงาน คลินิกรพ.กรุงเทพปากช่อง นครราชสีมา

 

แพทย์หญิงสุมิตรา  ตระการศิลป์  รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2535

นายแพทย์วิเชียร  รุ่งธิติธรรม  รพ.อุดรธานี

 

แพทย์หญิงเพียรเพ็ญ  เทียนบุญ (เหลาหชัยอรุณ)

 

นายแพทย์เอกเทศ  ชันซื่อ  TRSC กทม

ปี พ.ศ.2536

นายแพทย์เกรียง  เจียรพีรพงศ์  รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

 

นายแพทย์สินชัย  ธนบดีธรรมจารี  รพ.กรุงเทพภูเก็ต

 

นายแพทย์วินัย  ชัยดรุณ (Cornea) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงผกานาฏ  เอี่ยมตระกูล (จันทรอัมพร)  รพ.สมิติเวช กทม.

   

ปี พ.ศ.2537

นายแพทย์ประเสริฐ  บริพันธกุล  จ.เชียงใหม่ (Grace Dental Clinic)

 

นายแพทย์สมชาย  ตระกูลโชคเสถียร  รพ.กรุงเทพ พัทยา

 

แพทย์หญิงจิติรักษ์  วิเศษศิลปานนท์  รพ.อุดรธานี

 

แพทย์หญิงประภัสสร  ผาติกุลศิลา(เรือนคำ) (Strabismus)  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  

 

แพทย์หญิงดารณี  ชยาบูรณ์  (ทวีทรัพย)์  รพ.กรุงเทพ พัทยา

ปี พ.ศ.2538

นายแพทย์พิพัฒน์  อนุชาตระกูล (Retina)  สุพรรณบุรี ปัจจุบัน รพ.กรุงเทพ พัทยา  

 

นายแพทย์จตุพร  งามจิตติอำไพ (Glaucoma) รพ.เมตตาประชารักษ์  นครปฐม

 

แพทย์หญิงขนิษฐา  ทวีทรัพย์  Australia

 

นายแพทย์นพดล  อัจฉริยวรพงษ์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

 

นายแพทย์ดิเรก  ผาติกุลศิลา  (Retina) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2539

นายแพทย์สมพร รี้พลมหา  (Retina) อาจารย์แพทย์ มศว. (นครนายก)

 

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  อนุจารีย์ (Retina) รพ.ศูนย์ ลำปาง

 

แพทย์หญิงดารารัตน์  (หงภัทรคีรี)  รพ.ตรัง

 

นายแพทย์พัฒน  ธัญญกิตติกุล  อาจารย์แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กทม วชิรพยาบาล กทม

 

แพทย์หญิงนภาพร  ตนานุวัฒน์ (พัฒนานุภาพ) (Cornea) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2540

นายแพทย์ชัยชาญ  สืบสุรีย์กุล  รพ.เพชรบูรณ์

 

นายแพทย์วิชัย  ปิตาสวัสดิ์  รพ.แมคคอร์มิค  เชียงใหม่

 

นายแพทย์จุฑามณี  ยิ่งเจริญภักดี รพ.วชิระภูเก็ต

 

แพทย์หญิงเกษรา  พัฒนพิฑูรย์ (Glaucoma, uveitis)  อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2541

นายแพทย์ประพันธ์  สื่อวิโรจน์กุล รพ.สิงห์บุรี

 

นายแพทย์ทรงกลด  นพเก้านำโชคชัย  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์อดิศัย  วราดิศัย  (Retina)  รพ.จุฬาลงกรณ์ (ตำแหน่งสภากาชาด) เริ่ม กค. 48

 

นายแพทย์จรัสกิจ  จันทร์ผ่อง  รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แพทย์หญิงกนกรัตน์  ชุ่มภิรมย์  รพ.นครพิงค์  เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงดวงพร  (เชี่ยวชาญธนกิจ)  รพ.สระบุรี

 

แพทย์หญิงอภิญญา  ลักษณ์รุจิ  รพ.พระพุทธบาท สระบุรี

ปี พ.ศ.2542

นายแพทย์ดามพ์  มุกด์มณี รพ.สุราษฎร์ธานี

 

นายแพทย์ชูพงศ์  อิสระณรงค์พันธุ์  รพ.น่าน

 

นายแพทย์ปกป้อง  จันทรสมบูรณ์  รพ.สมิติเวช กรุงเทพ

 

แพทย์หญิงรัชดา   อิทธิพันธุ์กุล (ศิริวันสาณฑ์) (Oculoplastic)  รพ.เชียงใหม่ราม  จ.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2543

นายแพทย์ธเนศ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  รพ.ราชบุรี

 

นายแพทย์สังกาศ สุวรรณวิไล  รพ.ศูนย์ลำปาง

 

แพทย์หญิงนิภา วงศ์มณีโรจน์  รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

 

แพทย์หญิงปฏิมา อภิวัฒน์การุญ  รพ.สงขลา

 

แพทย์หญิงศิริรัตน์ เตโชเรืองวิวัฒน์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

แพทย์หญิงเจนจิต ชูวุฒยากร (มาร์ติน) (Retina) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกนกวรรณ สวนแย้ม รพ.วชิระภูเก็ต

ปี พ.ศ.2544

แพทย์หญิงกรรณิการ์  มะระประเสริฐศักดิ์  คลินิกส่วนตัว

 

นายแพทย์ณรงค์  ตั้งภากรณ์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์ (เสียชีวิต)

 

แพทย์หญิงสุภาวดี  เอื้อจงมานี  (Cornea) รพ.กรุงเทพคริสเตียน

   

ปี พ.ศ.2545

นายแพทย์ภุชงค์  โชคสมัย  (ต้นสังกัดรพ.สมุย)   คลินิกส่วนตัว อ.สมุย

 

แพทย์หญิงนริศรา  กล้าณรงค์ราญ (Cornea) จักษุพระงมกุฏเกล้า

 

แพทย์หญิงนวพร  (แสนประสิทธิ์)  รพ.อุทัยธานี ย้ายไปรพ.เพชรบูรณ์

 

นายแพทย์นิพัฒน์  เอื้ออารี (Neuro-oph)  อาจารย์แพทย์ ม.สงขลาฯ

 

แพทย์หญิงธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ (Oculoplastic & orbit)  ธุรกิจส่วนตัว

 

นายแพทย์ณวัฒน์  วัฒนชัย (Retina) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงปฐมาภรณ์  (รามบุตร) สุรวงศ์สิน  (Retina) รพ.เลิดสิน  กทม.

 

แพทย์หญิงวราภรณ์ (บูรณตรีเวทย์) มิตรสันติสุข (Oculoplastic) อาจารย์แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

ปี พ.ศ.2546

แพทย์หญิงวีระวรรณ โชคทวีศักดิ์ อาจารย์แพทย์ (Oculoplastic) รามาธิบดี  (ปี 2551 fellow oculoplastic California USA)

 

แพทย์หญิงศรีสุดา  ทวีมั่นคงทรัพย์  (Retina)   ปัจจุบัน รพ.บุรีรัมย์

 

แพทย์หญิงอัญชลี  เดชาวรานุภาพ  รพ.เอกชน กรุงเทพมหานคร

 

แพทย์หญิงบงกช  พันธุวสี  รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงอนิตา  มนัสสากร (Glaucoma)  อาจารย์แพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แพทย์หญิงภารดี   คุณาวิศรุต (Retina)  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2547

นายแพทย์ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา  (Oculoplastic) อาจารย์แพทย์ มหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาต่อ Canada 27 มิย 50

 

นายแพทย์นันทวิทย์ พงษ์มรกต  (Glaucoma) ปัจจุบัน รพ.เอกชน กรุงเทพฯ

 

แพทย์หญิงศนิอร  เอี๋ยวสกุล  (ต้นสังกัดรพ.เชียงคำ  จ.พะเยา) ปัจจุบัน รพ.สระบุรี

 

แพทย์หญิงสาธิตา ปูรณโชติ  (ต้นสังกัดรพ.ยะลา) รพ.เบตง จ.ยะลา

 

แพทย์หญิงศิริรักษ์  วิเศษศิลปานนท์  (Retina) รพ.อุดรธานี

 

แพทย์หญิงสุรารักษ์  เซี่ยงหลิว  (Cornea)  รพ.แพร่

 

แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งประกาศิต  (Cornea)  อาจารย์แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

ปี พ.ศ.2548

แพทย์หญิงจิตอัมพร เฟื่องแก้ว  รพ. โพธาราม อ.โพธาราม .จ.ราชบุรี

 

แพทย์หญิงศรีประภา (ประภา)  ยูวะเวส (ต้นสังกัด นครสวรรค์) ปัจจุบัน รพ.ค่าย พิษณุโลก

 

นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล  (cornea) อาจารย์แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

 

นายแพทย์เชิง จิรวิศัลย์  (ต้นสังกัดรพ.สระแก้ว) รพ.กรุงเทพเชียงใหม่

 

นายแพทย์ธีระเทพ ตันตยาคม (Cornea) อาจารย์แพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

 

แพทย์หญิงอัจฉรา อัมพรพฤติ ( Retina )  อาจารย์แพทย์ รพ.ราชวิถี

 

แพทย์หญิงอัจฉรียา (เจ็งเจริญ) วิวัฒน์วงศ์วนา (Pediatric oph)  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ. 2549

นายแพทย์สกล บุญญประภา (ต้นสังกัดกรมแพทย์ทหารบก) ปัจจุบัน แผนกจักษุวิทยา รพ.กรุงเทพฯ-เชียงราย

 

แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์ (ธารรัตน์)  ธนะสุพรรณ (ต้นสังกัดรพ.ชุมแพ) ลาออกย้ายไปรพ.เอกชล จ.ชลบุรีแล้วย้ายไปรพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร (ปีการศึกษา 2551 fellow glaucoma ราชวิถี ต้นสังกัด รพ.บ้านแพ้ว)

 

แพทย์หญิงรุ่งอรุณ ตัณฑวิเชียร (อิสระ) (glaucoma)   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ที่อยู่ 132/1 ซ.ทองหล่อ8 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม10110

 

แพทย์หญิงปิยธิดา ปูรานิธี (อิสระ) รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ปีการศึกษา 2551 fellow glaucoma จุฬาฯ ต้นสังกัด รพ.บ้านแพ้ว)ที่อยู่ 6/3 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม 10150 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 084-1516540

 

แพทย์หญิงอาภรณ์ (พึ่งรัศมี) จิรวิศัลย์  (ธุรกิจส่วนตัว) part time รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

 

แพทย์หญิงนลินี ปานเสถียรกุล fellow cornea คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์, ศึกษาต่อ USA ปี 2550

ปี พ.ศ.2550

แพทย์หญิงพิริญา สุ่มสวัสดิ์ (จุ๋ม) (Retina)  รพ.เมตตาประชารักษ์ นครปฐม ที่อยู่ 11/18 หมู่บ้านโกลด์เด้น ลีเจ้นท์ ถ.กัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม 10150

 

แพทย์หญิงสุชีรา ตติเวชกุล (อ้อย)  รพ.เลย (ต้นสังกัด) ปัจจุบัน รพ.บ้านแพ้ว

 

แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม (ตา)  อาจารย์แพทย์ มศว. (นครนายก)

 

แพทย์หญิงภารดี นพนาคีพงษ์ (อ้อม)  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

 

แพทย์หญิงมัลลิกา สุวรรณนิพนธ์ (เบลล์)  รพ.ชลบุรี (Fellow cornea จุฬา ปี 2551 ที่อยู่ ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม 10330)

 

นายแพทย์กัปตัน วิริยะลัภพะ (กิ๊บติ๊บ) (Retina) รพ.กรุงเทพสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

นายแพทย์รุ่งเกียรติ จางไววิทย์ (โจ้)  รพ.ราชเวช เชียงใหม่

   

ปีพ.ศ.2551

แพทย์หญิงอรนิตย์ ปัญญาคำ (นาย) รพ.ตราด

 

นายแพทย์สลิล์ สุขสมบูรณ์ (กึ๊บ) รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แพทย์หญิงวรรณยุพา จันทรมังกร (ปอ) รพ.เชียงใหม่ราม จ. เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร (เป้) อาจารย์แพทย์ (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ มช.

  นายแพทย์ศักรินทร์ อัษญคุณ (ต้อม) ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่, กิจการส่วนตัว
   

ปีพ.ศ.2552

แพทย์หญิงเขมจิรา สลักถ้วนถี่ (บุ๋ม) รพ. เชียงคำ จ.พะเยา

 

แพทย์หญิงศิราภรณ์ ใจกลม (ก้อย ) รพ.จอมทอง

 

แพทย์หญิงศรินทิพย์ ทองซิว (เอื้อง ) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์สรุพงษ์ ดีพอ (ต้อม) รพ.อุตรดิตถ์

 

แพทย์หญิงอุบลรัตน์ เขียวฉ่ำ (นุ้ย ) (retina) รพ.วชิระ ภูเก็ต

 

แพทย์หญิงนภารัตน์ เชาวน์วิทยางกูร (ผึ้ง ) (glaucom) คลินิกส่วนตัว

 

แพทย์หญิงจิรวรรณ รุจิเวชพงศธร (จี๋) รพ.ลำพูน

 

แพทย์หญิงชมพูนุท คุณาวิกติกุล (ชมพู) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

   

ปี พ.ศ.2553

แพทย์หญิงลินดา หรรษภิญโญ (มิ) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกฤติยา ภูมิสินสิริ (แนน) รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงวิไลพร ลิ้มเรืองอนันต์ (หวาน) รพ.สมิติเวช ศรีราชา

 

แพทย์หญิงสุธาสินี บุญโสภณ (ต๊อบ) (uveitis) อาจารย์แพทย์ ศิริราช 

 

แพทย์หญิงวรัฏฐา สุภาวุฒิกุล (เตย) รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

แพทย์หญิงจตุพร สราญรักษ์สกุล (โปโป)  รพ.ลาดพร้าว

 

แพทย์หญิงวรพร ชัยกิจมงคล (ผึ้ง) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

นายแพทย์ชุมพล อินทรเทศ (ปอ) รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

   

ปี พ.ศ. 2554

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์  ตั้งมั่นคงวรกูล  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

นายแพทย์ยอดพงศ์ จันทรศร  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 

นายแพทย์หทัย ปัญญาดิลก  รพ.ฝาง เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกฤติกา อินทุเศรษฐ รพ.ลำพูน เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงวีรยา พิมลรัฐ  รพ.กรุงเทพ

 

แพทย์หญิงอรุณี ตัญจนะ รพ.พัทลุง

 

แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ธงทอง  รพ. พระพุทธบาท สระบุรี

 

แพทย์หญิงวรางคณา ชัยสงคราม รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

   
ปี พ.ศ. 2555 นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล รพ.จุฬาภรณ์
  นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนกูล (glaucoma) รพ.ตากสิน ตาก
  นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์ (glaucoma) รพ.ศรีสังวาล แม่ฮ่องสอน
  นพ.มนชิต ทองเขาอ่อน รพ.ปัตตานี
  นพ.ภัสธร นรานันท์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  พญ.อรณิชา พิมพะ  อาจารย์แพทย์ มน. พิษณุโลก
  พญ.ธนิยา ภู่พัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

พญ.คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ COMEPEERAPON SIRIPAKKAPHANT

      (พญ.อรอุษา ศิรินภาพันธ์ ORNUSA SIRINAPAPANT)

   
ปี พ.ศ. 2556 นพ. ทศพร ยอดเมือง(ยิ้ม) (glaucoma) รพ.พะเยา
 

นพ. นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ(ต้อง) (glaucoma) รพ.สุโขทัย

  นพ. สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข(บอส) หน่วยจักษุประสาท รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย
  พญ. ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี(ปาล์ม) (oculoplastic) รพ.สกลนคร
  พญ. สิรี ตั้งทองคำ(แจน) มหาวิทยาลัยสุรนารี (เสียชีวิต)
 

พญ. แอนจนา ฟูจินิรันตร์(ฝน) รพ.ราชบุรี

พญ. กิจพร โฆษิตพิพัฒน์(มิโกะ) รพ.โอเวอร์บรู๊ค

  พญ. ทักษอร เล้าวงศ์(เมย์) รพ. (เสียชีวิต)
   
ปี พ.ศ. 2557   พญ.ปาริฉัตร ไกรทัศน์(หญิง) (glaucoma) โรงพยาบาลสิรินธร
  พญ.กรกมล เสริฐสม(จิ๊บ) Fellow PedOph มอ.
  นพ.อภิรัฐ เนติพงศ์ไพโรจน์(เมฆ) โรงพยาบาลพิจิตร
  พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล(จ๋า) Glaucoma มช.โรงพยาบาลลำปาง
  พญ.ศิโรรัตน์ อินทรปัญญา(จ๊อบ) โรงพยาบาลสกลนคร
  พญ.สุดารัตน์ ล้อนันทกุล(ปุ้ย) โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี 
  พญ.มัลลวีร์ จรัสจรุงเกียรติ(เบียร์) รพ.ลาดกระบัง
  พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์(พลอย) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
   
ปี พ.ศ. 2558

พญ.แวว ขัตติพัฒนพงษ์ (แวว) รพ.ดารารัศมี

 

พญ.ดาว ลือวัฒนานนท์ (ดาว) Retina รพ.แพร่

 

พญ.ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล (เล็ก) (oculoplastic) รพ.ฝาง

 

นพ.กมลฤทธิ์ นิมิตรกุล (อิ๊ก) Retina รพ.

  พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ (โป๊ยเซียน) Retina ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่
  พญ. ชนัฐ นิธิธนภัทร (ฝน) Cornea รพ.เมตาประชารักษ์
   
ปี พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ตระการวิทยารักษ์ (ตูน) (Glaucoma) รพ.ราชบุรี
  แพทย์หญิงทิพรัตน์ ถี่ถ้วน (แป้ม) Fellow Oculoplastic รพ.จุฬา
  แพทย์หญิงณัฐธิดา คุณยศยิ่ง (แอร์) รพ.พระพุทธบาท
  นายแพทย์ทันที ศรีสุขคำ (แซ้ง) รพ.เชียงรายประชานุเคราห์
  แพทย์หญิงสรัญญา สมิทรารักษ์ (อ๊อบ) (Retina) รพ.ทหารเรือ
  แพทย์หญิงสินาภรณ์ วงษ์วิไล (แอม) มหาวิทยาลัยสุรนารี
  พญ.พิมพ์พลอย เชวงศักดิ์สงคราม (พลอย) Retina รพ.ลำพูน
  พญ.มาริสา เตชะจงจินตนา (โบว์) (Cornea) รพ.กลาง
  นพ.ไชยพศ พชระพงศกุล (เบิร์ด) Fellow Retina รพ.มหาราชนครเชียงหใม่
  นพ.ชัยพงษ์ เธียรชัยพงษ์ (บอย) รพ.อยุธยา
   
ปี พ.ศ. 2560 แพทย์หญิงกมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์  (เอ๋) รพ.พุทธชินราช Ped-Oph & strabismus
  แพทย์หญิงชิดกานต์ พชระพงศกุล (ฟาง) Fellow Glaucoma รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  แพทย์หญิงวรางคณา วิชชจุฑากุล (ออม) รพ.จอมทอง
  แพทย์หญิงวริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร (แพร) Glaucoma ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  นายแพทย์วทัญญู ประสารศิวมัย  (กานต์) Oculoplastic รพ.ศรีสะเกษ
  นายแพทย์ทัศพล สิงคาลวาณิช (โน๊ต) Oculoplastic รพ.จุฬาภรณ์
  นายแพทย์ธัชปชา กะสีวัฒน์ (บอย) Retina รพ.จุฬาภรณ์
   
ปี พ.ศ. 2561 แพทย์หญิงสราลัย   อยู่สำราญ (ฝ้าย) รพ.สุโขทัย
  แพทย์หญิงณัฏฐวรรณ   ค้ำชู (ตั๊ก) รพ.ลำพูน
  แพทย์หญิงพันธกานต์   อัตถากร (ปอนด์) รพ.ร้อยเอ็ด
  แพทย์หญิงชญานี   วิวัฒนเศรษฐ์ (อิ๊งค์) รพ.พะเยา
  แพทย์หญิงฟ้าอรุณ   ศราวุธธิกุล (ฮัลเล่ย์) รพ.แม่ฟ้าหลวง
  นายแพทย์เกษม      เสรีศิริขจร (หม่ำ) Glaucoma รพ.ราชวิถี
  แพทย์หญิงอทิตยา     อภิวรรธกกุล (มิ้น) อาจารย์แพทย์ Uveitis รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  แพทย์หญิงอรณิสา     นาเนกรังสรรค์ (เทียน) อาจารย์แพทย์ Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
   
ปี พ.ศ. 2562 นายแพทย์ณัฐ   เผ่าเจริญ (ณัฐ) เขตสุขภาพที่11
  แพทย์หญิงธัญญลักษณ์   จิวนารมณ์ (ฝ้าย) fellow จักษุวิทยาเด็กและตาเข มอ.
  นายแพทย์นฤดม   สัตยาวุธ (ยอด) รพ.สิชล
  นายแพทย์พงษ์สันต์   สุปรียธิติกุล (บาส) กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง
  นายแพทย์ตอง   นิรุตติศานติ์ (ตอง) รพ.เชียงราย
  นายแพทย์สินธิราช   ไชยสิทธิเดช (แมกกี้) สปป.ลาว
  นายแพทย์ฐิติพล   ศรีสมบูรณ์ (ตูน) Fellow Retina มช.
  แพทย์หญิงพิชญา   กุลนิวัฒน์เจริญ (นิ๊ค) Fellow Glaucoma มช.
  แพทย์หญิงณัฐนรี   เตชะจงจินตนา (เปิ้ล) 
   
ปี พ.ศ. 2563 นพ.มีสิทธิ์ วงศ์ทรายทอง(บิล) รพ.ชลบุรี
  พญ.วิสาห์ บัวแจ่มรัตนวงศ์(อาย) รพ.เพชรบูรณ์
  พญ.ศศิวิมล ตันสงวน(เฟิร์น) รพ.จุฬาภรณ์
  พญ.ณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์(แพร) รพ.ศรีสังวร สุโขทัย
  พญ.มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ(พลอย) รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
  พญ.ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย(นัส) Fellow retina มช.
  นพ.พิชญ์ อุปพงศ์(พิชญ์) Fellow cornea มช.
  นพ.ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี(ดิว) Associate Instructor ภาควิชาจักษุ มช.
 

 

ปี พ.ศ. 2564 พญ.ณิศรา ประสารศิวมัย (กิ๊ฟ) รพ.ศรีสะเกษ
  พญ.ทรงพร ศรีนุต (หนู) รพ.สวรรค์ประชารักษ์
  พญ.ธิดารัตน์ สมกุณา (นิว) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
  พญ.ภัทฐิชา ภิญโญสวัสดิ์สกุล (พลอย) รพ.ศรีสังวร สุโขทัย
  พญ.ชุติกาญจน์ เดชเกรียงไกรกุล (นาว) รพ.เทพปัญญา
  พญ.สุษมา โชคสุวัฒนสกุล (หยิน) (Fellow cornea จุฬา
  พญ.ปวรา วินัยโกศล (จูน) Fellow Retina มช.
  พญ.แพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล (แพร) Fellow Oculoplastic ศิริราช
 

 

ปี พ.ศ.2565 พญ.นภัส ชัยวัฒโนดม (นิ้ง) โรงพยาบาลพะเยา
  พญ.นภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร (นัท) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  พญ.พัลลภา วิสุทธิจินดา (ไอซ์) โรงพยาบาลน่าน
  นพ.พงศ์ภวัต อนุจารี (ตะวัน)  โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
  พญ.ธีรตา วนาภิรักษ์ (ทราย) โรงพยาบาลสุโขทัย 
  พญ.ชัชฎา คฤหโยธิน (พิงค์)  Fellow cornea จุฬา
  พญ.ภาวินี ตั้งกิจโชติ (เอริธ) Fellow Retina มช.
  นพ.สิรวิชญ์ อิสีประดิฐ (มอส) Research Fellows Retina มช.

 

 


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ

จาก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ปี พ.ศ.2553 นพ.เชิง จิรวิศัลย์ Retina รพ.กรุงเทพเชียงใหม่  
ปี พ.ศ.2554 พญ.อุบลรัตน์ เขียวฉ่ำ (นุ้ย ) Retina รพ.วชิระ ภูเก็ต  
ปี พ.ศ.2555 พญ.วรพร ชัยกิจมงคล (ผึ้ง) Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  
     
ปี พ.ศ.2556 พญ.วีรยา พิมลรัฐ(แอร์) Retina  รพ.กรุงเทพ  

ปี พ.ศ.2557

พญ.ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล(ถิว) Retina รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

 
  พญ.วิศรา ศรีสุวรรณวัฒนา (มิ้ม) Retina รพ.สุรินทร์  
     

ปี พ.ศ.2558 

-

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2559

พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์(พลอย) Cornea รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

 

พญ. ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี(ปาล์ม) Oculoplastic รพ.สกลนคร

 
  นพ. นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ(ต้อง) Glaucoma รพ.สุโขทัย  

 

 

 

ปี พ.ศ.2560

พญ. ปรียานุช คุณทรงเกียรติ (โป๊ย) Retina ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่

 
  นพ.สุเมธ สุพลเศรษญ์ (เชง) Cornea รพ.มะลิ  
  พญ.ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล (เล็ก) Oculoplastic รพ.ฝาง  
  พญ.ปาริฉัตร ไกรทัศน์(หญิง) Glaucoma โรงพยาบาล  
  นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์ (ดล) Glaucoma รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน  
     
ปี พ.ศ.2561 พญ.พิมพ์พลอย เชวงศักดิ์สงคราม (พลอย) Retina รพ.ลำพูน  
  พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล(จ๋า) Glaucoma รพ.นครพิงค์  
  พญ.พีรภัทร ภัคดี (ฟ้า) Oculoplastic รพ.ศูนย์ขอนแก่น  
     

ปี พ.ศ.2562

พญ. ดาว ลือวัฒนานนท์ (ดาว) retina รพ.แพร่

 

 

นพ. ไชยพศ พชระพงศกุล (เบิร์ด) Retina รพ.อุตรดิตถ์

 
  พญ. ชิดกานต์ พชระพงศกุล (ฟาง) Glaucoma รพ.ลำปาง  
  นพ. สุรพงษ์  ดีพอ (ต้อม) Glaucoma รพ.อุตรดิตถ์  
  นพ. รุ่งเกียรติ  จางไววิทย์ Oculoplastic(โจ้) รพ.ราชเวช เชียงใหม่  
     
ปี พ.ศ.2563

ายแพทย์วทัญญู ประสารศิวมัย  (กานต์) Oculoplasticรพ.ศรีสะเกษ

 
 

แพทย์หญิงวรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์ (ตุ๊กติ๊ก) สำเร็จ Oculoplastic Research Fellowship ศึกษาต่อ Oculoplastic Clinical Fellowship  ปีการศึกษา 2563

 
 

นายแพทย์สินธิราช   ไชยสิทธิเดช (แมกกี้) สำเร็จ Observership Oculoplastic สปป.ลาว

 
 

แพทย์หญิงพิชญา กุลนิวัฒน์เจริญ (นิ๊ค) สำเร็จ Uveitis Fellowship (หลักสูตรของภาควิชาฯ) ศึกษาต่อ Glaucoma Fellowship ปีการศึกษา 2563

 
 

แพทย์หญิง กาญจนา โอสถาเลิศ (ปุ๋ย) Glaucoma รพ.แพร่

 
 

แพทย์หญิง อรณิสา  นาเนกรังสรรค์ (เทียน) Retina อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา มช.

 
  แพทย์หญิง อทิตยา อภิวรรธกกุล (มิ้น) Retina อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา มช.  
  นายแพทย์ จันทร์สัตยา  (เซีย) สำเร็จ Uveitis Fellowship หลักสูตรพิเศษ จบ มกราคม 2563  กัมพูชา  
     
ปี พ.ศ.2564 นพ.ฐิติพล ศรีสมบูรณ์ (ตูน)  Retina รพ.นครพิงค์  
  นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ (พิชญ) Cornea ศึกษาต่อ Associate Instructor ภาควิชาจักษุ มช.  
  พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ (นิค) Glaucomaอาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง  
  พญ.วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์ (ตุ๊กติ๊ก) Oculoplasticอาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง  
     
ปี พ.ศ.2565 พญ.ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย (นัท)  Retina รพ.ลานนา  
  นพ.กิตติพงศ์ ทาบสุวรรณ (บูม) Cornea มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
พญ.ณัฐธิดา คุณยศยิ่ง Cornea โรงพยาบาลพระพุทธบาท
 
  พญ.กรกัญจน์ จิตโศภิษฐ์ Oculoplastic โรงพยาบาลสันป่าตอง   

 

 


Update 24-6-2565 ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง  โปรดแจ้ง  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นะคะ 


  
 

 

 

 


พญ.แพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล (แพร) Fellow Oculoplastic ศิริราช

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.