รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล APAO Achievement Award และรางวัล Best Scientific Paper Award ในงานประชุม The 39th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Annual Congress

Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน
Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567
thTH