รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ให้ความรู้เรื่อง medical ethics กับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่หนึ่ง

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2566 retina
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
thTH