ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีฝึกอบรม 2567

Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน
Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thTH