คำสั่งภาควิชา

Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน
Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Depth Logo
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคว.3) ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)
thTH