คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุ

Depth Logo
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 7/2567 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1 ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2566 retina
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
thTH