รางวัลสายวิจัย

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ

Teera

ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

ปี 2547

รางวัลเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

140478

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

ปี 2563

อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น

11411800_915380245184844_3226281729696417610_o

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

ปี 2558

อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ

2b6d10e3-6b5c-402e-8a61-052ff9ec7b0e

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

ปี 2553

KhuanchaiSupparatpinyo138px

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ปี 2560

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วรรณวรางค์

รศ.พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

ปี 2554

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2b6d10e3-6b5c-402e-8a61-052ff9ec7b0e

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

ปี 2554

KhuanchaiSupparatpinyo138px

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ปี 2557

11411800_915380245184844_3226281729696417610_o

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

ปี 2562

วรรณวรางค์

รศ.พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

ปี 2564

RomaneeChaiwarith138px

ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์

ปี 2565

นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2b6d10e3-6b5c-402e-8a61-052ff9ec7b0e

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

ปี 2558

KhuanchaiSupparatpinyo138px

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ปี 2560