ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่อุทิศตนและได้สละเวลาอันมีค่าต่องานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข และยังได้รับเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่อุทิศตนสนับสนุนการทำงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโร่คติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019