ข่าวสาร

24 มกราคม 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2023

รางวัล Best International Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุม 3rd ICOED

อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2023

ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2023

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ “Erasmus+ International Mobility awards” 2023

อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
16 ธันวาคม 2022

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปี 2565

อ่านเพิ่มเติม
11 ธันวาคม 2022

รางวัลชนะเลิศ Oral presentation on Community-based Research Track

อ่านเพิ่มเติม
16 มิถุนายน 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ภาคเหนือตอนบน

อ่านเพิ่มเติม
6 พฤษภาคม 2022

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม
4 พฤษภาคม 2022

American Occupational Health Conference (AOHC) 2022

อ่านเพิ่มเติม
9 กุมภาพันธ์ 2022

NEW E-BOOK !! ผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อระบบอวัยวะในร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม
14 มกราคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563

อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2021

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2021

ขอแสดงความยินดีแก่อ.นพ. ชโนดม เพียรกุศล

อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2021

ยินดีต้อบรับอาจารย์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2021

เชิญชวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้และทัศนคติต่อโควิดและวัคซีนป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม
10 มิถุนายน 2021

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม
9 มิถุนายน 2021

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 5 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
7 สิงหาคม 2020

เชิญร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง การให้นมบุตรและวิถีชีวิตของมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 เดือน

อ่านเพิ่มเติม
13 เมษายน 2020

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 4

อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัสในองค์กร ในหัวข้อ “What the fact, Coronavirus ?!? ตีแผ่แฉทุกความจริงของโคโรน่าไวรัส”

อ่านเพิ่มเติม
21 มกราคม 2020

สัมมนาองค์กรแพทย์ “การให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิกท่องเที่ยว”

อ่านเพิ่มเติม
9 มกราคม 2020

“โรคปอดอักเสบ” ภัยเงียบที่หลีกเลี่ยงได้

อ่านเพิ่มเติม
17 ธันวาคม 2019

“เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล”

อ่านเพิ่มเติม
17 กันยายน 2019

เปิดรับสมัคร อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) รุ่นที่ 3

อบรมหลักสูตรระยะสั้น อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ Fundamental Occupational Medicine for Physicians หลักสูตร 2 เดือน
อ่านเพิ่มเติม
17 กันยายน 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

ในโอกาสได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 แขนงระบาดวิทยาจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม