พ.พว.104 (329104) : กระบวนวิชาทักษาทางวิจัย

Home

พ.พว.104 (329104) : กระบวนวิชาทักษะทางวิจัย

พ.พว.104 (329104) กระบวนวิชาทักษะทางวิจัย

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รหัสกระบวนวิชา พ.พว. 104 (329104)  

ชื่อกระบวนวิชา : ทักษะทางวิจัย 1 จำนวนหน่วยกิต : 1(1-3-2)

ลักษณะกระบวนวิชา : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล : A-F

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

                                  

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

หลักการวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข หลักการวิจัยเชิงสำรวจการตั้งคำถามวิจัยและกำหนดหัวข้อวิจัย การทบการวรรณกรรม หลักการใช้สถิติเชิงพรรณนา การสำรวจปัญหาวิจัย 

       

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข

2. อธิบายความหมายและหลักการวิจัยเชิงสำรวจ

3. ตั้งคำถามวิจัยและกำหนดหัวข้อวิจัย

4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

5. อธิบายและประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา

L1 : Introduction and Concept of RS โดย อาจารย์ นพ.พิสิษฐวุฒิ อยุทธ์   

L2 : L2.1 structure of research โดย อาจารย์ พญ.มธุรมาศ สีเสน  

L2.2 การพัฒนาโครงร่างการวิจัย (Proposal Development)โดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย  

L2.3 แบบคำตอบ แบบฝึกหัดเรื่อง องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย  

L2.4 แบบฝึกหัด เรื่อง องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย  

L4 : Research Question, Hypothesis and Objective โดย ศ.ดร.นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช