ขอแสดงความยินดี 
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล Best International Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “The relationship between work-related factors, risky behaviors, and major accidents among motorcycle food delivery riders (MFDR) in Thailand” ในงานการประชุม The 3rd International Conference on Occupational and Environmental Disease (3rd ICOED) ที่จัดขึ้นในวันที่ 15-17 มีนาคม 2566
ผลงานวิชาการของ นศพ.สิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์ และ นศพ. ชลลดา มหรรฆานุเคราะห์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพ. วิทวัส สุรวัฒนสกุล, อ.พญ. จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์, อ.นพ. วชิรนันท์ ศิริกุล และ ผศ.นพ. อมรพัฐ กิจโร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน