ยินดีต้อบรับอาจารย์ใหม่

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
 
💐ยินดีต้อบรับอาจารย์ใหม่ 🎉
พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
 
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่