ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนให้การต้อนรับ Prof.Marcelo Tolmasky, Prof.Michele Wood และ Pimbucha Rusmevichientong จาก California State of Fullerton, Department of Public Health และประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566