คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

(Assoc.Prof. Ratana Sapbamrer, Ph.D.)

E-mail: ratana.sapbamrer@cmu.ac.th

อาจารย์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

(Prof. (Senior Expert Leve) Dr. Lakkana Thaikruea, MD., Cert. FETP, Dip. Preventive Medicine (Epidemiology), M.S., Ph.D.)

E-mail: lakkana.t@cmu.ac.th

อาจารย์

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

(Assoc. Prof. Penprapa Siviroj, Dr.PH.)

E-mail: penprapa.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

(Assoc. Prof.Kriengkrai Srithanaviboonchai, MD, MPH.)

E-mail: kriengkrai.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รศ.ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว

(Assoc. Prof. Tharntip Promkutkao)

E-mail: tharntip.p@cmu.ac.th

อาจารย์

รศ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ

(Assoc. Prof. Krongporn Ongprasert, MD.)

E-mail: krongporn.o@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

(Asst.Prof. Mathuramat Seesen, MD.Cert.Dip.Family Medicine)

E-mail: mathuramat.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์

(Asst.Prof. Rungnapa Malasao. Ph.D.)

E-mail: rungnapa.m@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร

(Asst.Prof. Amornphat Kitro, MD., Cert. Dip.Preventive Medicine (Travel Medicine) & Cert. Dip. Family Medicine
C.T.H., M.C.T.M.)

E-mail: amornphat.kit@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.นพ.กัมปนาท  วังแสน

(Asst.Prof. Kampanat Wangsan, MD., Cert. Dip. Occupational medicine, M.Sc.)

E-mail: kampanat.w@cmu.ac.th

อาจารย์

อ.นพ.ชโนดม  เพียรกุศล

(Chanodom Piankusol, MD.)

E-mail: chanodom.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.นพ.พีระสัก  อัศวนพคุณ

(Asst.Prof. Pheerasak Assavanopakun, MD., Cert. Dip. Occupational medicine, M.Sc.)

E-mail:  pheerasak.assava@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.นพ.วิทวัส  สุรวัฒนสกุล

(Asst.Prof. Vithawat Surawattanasakul, MD., Cert. Dip. Occupational medicine, M.Sc.)

E-mail: vithawat.surawat@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล

(Asst.Prof. Wachiranun Sirikul, MD.Cert. Dip.Family Medicine, M.Sc.)

E-mail: wachiranun.sir@cmu.ac.th

อาจารย์

ผศ.พญ.จินต์จุฑา  ภานุมาสวิวัฒน์

(Asst.Prof. Jinjuta Panumasvivat, MD., Cert. Dip. Occupational medicine, M.Sc.)

E-mail: jinjuta.p@cmu.ac.th

อาจารย์

อ.พญ.ฝันฝ้าย สมเกียรติ

(Phunphai Somkearti, MD., Cert. Dip.Internal Medicine, Dip. Thai Subspecialty Board of Nephrology)

E-mail: phunphai.s@cmu.ac.th