ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ (Environmental and Occupational Medicine Excellence Center (EnOMEC)) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยเริ่มพัฒนามาจากหน่วยอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เป้าหมายในการเป็นศูนย์วิจัยทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ชั้นนำระดับอาเซียน โดยมุ่งเน้นการยกระดับงานวิจัยด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ และสร้างคู่ความร่วมมือในการวิจัย บริการวิจัย และการให้บริการด้านวิชาการและสุขภาพ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ในทุกระดับแบบสหสาชาวิชาชีพ  และเป็นผู้ชี้นำสุขภาพเชิงนโยบายให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล