เป้าหมายของภาควิชา

 

มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัย

และบริการวิชาการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เป็นหน่วยงานชั้นนำในการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

ระดับมาตรฐานสากล

 

 

นิยามศัพท์ของวิสัยทัศน์

 

ชั้นนำ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมอาเซียน

 

ศึกษาวิจัย เน้นชุมชนเป็นฐาน (Area-Based) และสอดคล้องกับบริบทชุมชน การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการโดยการเผยแพร่ จัดอบรม การสนับสนุนวิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ (เช่น ระบบเฝ้าระวังโรงไฟฟ้าหงสา และระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ)

 

ปัญหาสุขภาพ

 

1) ปัญหากลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ วัยรุ่น วัยทำงาน)

2) ประเด็นปัญหา (โรคเรื้อรัง โรคจากการทำงาน สิ่งแวดล้อม ภัยสุขภาพ)

3) พฤติกรรมสุขภาพ

4) ภัยสุขภาพเร่งด่วนที่มีผลกระทบระดับประเทศและนานาชาติ

 

ชุมชน ภาคเหนือ 8 จังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ แล้วแต่บทบาทหน้าที่ด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย หรือการบริการวิชาการ

 

มาตรฐานสากล ผลงานการศึกษาวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของนานาชาติ

พันธกิจ

 

1. บริการการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และบัณฑิตศึกษาเชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

2. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ

4. พัฒนาการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ