เจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 นางสาวนภัสวรรณ  เมฆอุตส่าห์

นักจัดการงานทั่วไป

เลขานุการภาควิชา

E-mail: napat062@gmail.com

นางทัศนีย์  โยหงษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-mail: tasanee_moi@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์  แต้มดื่ม 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานธุรการ)

E-mail: amornrat.t56@gmail.com

นายนัฐพงษ์  คำปัน

พนักงานบริการทั่วไป

E-mail: NuttapongKum0304@gmail.com

นางสาวณัฐชา อินทา

ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: Natthacha.bim@gmail.com

นางสาวปีวรา กันทา

ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: Mummimpeewara@gmail.com