สรุปผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปี 2565 📝

 

  • จำนวนผลงานฯ = 44 ผลงาน
  • จำนวนผลงานต่อจำนวนอาจารย์ =2.9
  • Impact Factor รวม =138.3
  • Impact Factorต่อจำนวนผลงานฯ = 3.1
  • Impact Factorต่อจำนวนอาจารย์ = 9.2
  • ร้อยละของผลงานฯ ที่มีค่า Impact Factor มากกว่า 3 = 68%
  • ร้อยละของผลงานฯ ที่อยู่ใน Quartile 1 และ 2 = 77%