ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

ในโอกาสได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 แขนงระบาดวิทยาจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี