ผลงานวิจัย อาจารย์

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

รศ.ดร.รัตนา  ทรัพย์บำเรอ

ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

รศ.ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว

อ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ

อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

อ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์

อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร

อ.นพ.กัมปนาท วังเสน