ผลงานวิจัย อาจารย์

รศ.ดร.รัตนา  ทรัพย์บำเรอ

(Sapbamrer R.)

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

(Siviroj P.) 

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

(Srithanaviboonchai K.)

รศ.ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว

(Promkutkao T.)

อ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ

(Ongprasert K.)

อ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์

(Malasao M.)

อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

(Seesen M.)

ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร

(Kitro A.)

ผศ..นพ.กัมปนาท วังเสน

(Wangsan K.)

อ.นพ.ชโนดม  เพียรกุศล

(Piankusol C.)

อ.นพ.วิทวัส  สุรวัฒนสกุล

(Surawattanasakul V.)

อ.นพ.พีระสัก  อัศวนพคุณ

(Assavanopakun P.)

อ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล

(Sirikul W.)

อ.พญ.จินต์จุฑา  ภานุมาสวิวัฒน์

(Panumasvivat J.)