ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 22 ภาควิชา

สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512

โดยพัฒนาจากหน่วยเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งภาควิชาดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักวิชาการ

2. สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

เป้าหมายของภาควิชา

มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัยและบริการวิชาการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ