เชิญชวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้และทัศนคติต่อโควิดและวัคซีนป้องกัน

เชิญชวนทุกท่านร่วมสละเวลา 10-15 นาทีเพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้และทัศนคติต่อโควิดและวัคซีนป้องกัน

ได้ที่ https://forms.gle/7Wka6rGEQiFxyx2P8

คำตอบของท่านจะนำไปประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องในสังคมต่อไป