หลักสูตรแพทย์

พ.วช.217 (322217) : บทนำสุขภาพชุมชน 1

พ.วช.315 (322315) : บทนำสุขภาพชุมชน 2

กระบวนวิชาทักษะทางวิจัย 2 พ.พว.304 (329304)

พ.วช.401 (322401) : สุขภาพชุมชนและ สร้างเสริมสุขภาพ

505 (พ.คพ.505) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2

พ.วป. 605 (332605) : เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3