หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์  (หลักสูตร  2  เดือน)

ณ ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถประเมินความเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและโรคจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนป้องกันด้าน อาชีวอนามัยความปลอดภัยและโรคที่เกิดจากการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

2.แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง

3.ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) มาก่อน

จำนวนผู้เข้าอบรม : จำนวน 40 คน

ระยะเวลาการอบรม : 2 เดือน

ผู้จบหลักสูตรจะได้รับ

1.ใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์

2.ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต

 

 

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-935472

โทรสาร 053-935476

หรือที่ E-mail: Natthacha.bim@gmail.com

ID Line : commedcmu 

หากทำการโอนเงินเสร็จแล้ว ขอความกรุณา ส่งเอกสารการชำระเงินมาที่

  Natthacha.bim@gmail.com

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

โทร 053-935472  หรือ ID LINE: COMMEDCMU

ภาพกิจกรรม