สัมมนาองค์กรแพทย์ “การให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิกท่องเที่ยว”

เชิญชวนแพย์ พยาบาล และบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าร่วมฟังสัมมนาองค์กรแพทย์

บรรยายโดย นพ.กัมปนาท วังแสน และ นพ.อมรพัฐ กิจโร

อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่