ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์

053-935472

โทรสาร (FAX)

053-935476

โทรศัพท์มือถือ

09-5916-2340

(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)