ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935472

โทรศัพท์

053-935476

โทรสาร (FAX)

09-5916-2340

ติดต่อหมายเลขนี้ เนื่องจากโทรศัพท์ภายในชำรุด (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)