รศ.พญ. สุปรียา  วงศ์ตระหง่าน

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2527 – 2560

รศ. พญ. สุปรียา วงศ์ตระหง่าน

Supreeya Wongtra-gnan

Family NameWongtra-ngan
First Name:Supreeya
SexFemale
TitleAssociate Professor
NationalityThai
Birth placeBangkok, Thailand
Birth dateOctober 20 th, 1956
Education1978BSc. (Chiang Mai University, Thailand)
1980M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1982Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1984Diploma of Thai Board of OB&GYN
1986Colposcopy and Cervical laser ablation training, Western Infirmary, University of Glasgow, Scotland
1993Master of Health Personnel Education, University of New South Wales, Australia
SubspecialtyInfertility and Endocrinology
E-mail:supreeya@mail.med.cmu.ac.th
Publications