ศ.นพ. กอสิน  อมาตยกุล

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2507 – 2537

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กอสิน อมาตยกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 ตุลาคม 2476

สถานที่เกิด : จ.กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

 • พ.ศ. 24…. – ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
 • พ.ศ. 2596- 2502 – M.B., Ch.B. Edinburgh University, Scotland
 • พ.ศ. 2504 – D. Obst. R.C.O.G. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists London
 • พ.ศ. 2507 – M.R.C.O.G. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists London.
 • พ.ศ. 2510- 2511 – Training Program Worcester Foundation for Experimental Biology Massachusetts, USA. ( Reproductive Physiology)
 • พ.ศ. 2511- 2513 – Research Assistant Mayo Graduate School of Medicine Rochester, Minnesota, USA.
 • พ.ศ. 2519 – F.R.C.O.G. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists London.

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2507 – อาจารย์โท แผนกสูติ-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2510 – อาจารย์เอก ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2514 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2519 – รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2520 – ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2525 – ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • พ.ศ. 2529- 2532 – ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สมัยที่ 2)
 • พ.ศ. 2530 – ศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2538 → – ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) 30 กันยายน 2537

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2513 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2519 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2523 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2526 – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2529 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2532 – มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2533 – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ผลงานที่สำคัญ

 • ประธานกรรมการพิจารณาและส่งเสริมการวิจัย (17 สิงหาคม 2520 -2522)
 • ดำรงตำแหน่ง คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (31 มกราคม 2520)
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 สมัย)
 • (ตั้งแต่ 27 มกราคม 2520 – 25 มกราคม 2532)
 • สมาชิกสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทสมาชิก โดยการเลือกตั้ง
 • (มิถุนายน 2510)
 • กรรมการที่ปรึกษาระบาดคลินิก คณะแพทยศาสตร์ (เมษายน 2533)