รศ.นพ. กำจัด  สวัสดิโอ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2505 – 2539

Kamjad Swadio

รศ.นพ. กำจัด สวัสดิโอ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 พฤษภาคม 2479

สถานที่เกิด : จ.นครปฐม

การศึกษา :

 • 2487 – รร.พร้อมจิตวิทยา (จบ ป. 3)
 • 2488 – รร.มหินทรศึกษาการ (จบ ป.4)
 • 2494 – รร.พระปฐมวิทยาลัย (จบ ม.6)
 • 2496 – รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (จบ ม. 8)
 • 2498 – จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย (จบเตรียมแพทย์ ปีที่ 2)
 • 2502 – รพ. จุฬาฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต)
 • 2511 – University of Illinois ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Cert. American Board of OB & GYN)

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

 • ดูงานการศึกษาแพทยศาสตร์ ที่ประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อิสราเอล, อิยิปต์, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
 • ดูงานด้านวางแผนครอบครัวที่ประเทศเกาหลี ไต้หวัน, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา (2507-2510) สอบได้ประกาศนียบัตร จาก The American Board of Obstetrics and Gynecology
 • ฝึกอบรมโรคมะเร็งเฉพาะสตรีที่ New York Medical College (2510-2511)

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ. 2504 – แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 1 แผนกสูตินรีเวช
 • โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2505 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2514 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2521 – ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2524 – ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2525 – รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2528-2532 – ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2532-2536 – ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (สมัยที่ 2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2511 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • พ.ศ. 2514 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2518 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2524 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2527 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2530 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2533 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2536 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) 1 ตุลาคม 2539

ผลงานวิชาการ

 1. หนังสือประวัติและการตรวจ การตั้งครรภ์และโรคเฉพาะสตรี จัดพิมพ์โดยโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์ สำหรับชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2524)
 2. หนังสือ “คู่มือบัณฑิต” วิถีสู่ความสำเร็จในการทำงาน จัดพิมพ์โดยโครงการตำรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2526)
 3. เอกสาร “วิชาชีพ วิชาชีวิต” จัดทำเพื่อประกอบการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ข้อ 3. และข้อ 4 ของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2521 (พ.ศ.2523)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 1. เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2513 – 2520)
 2. รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2521-2523)
 3. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2524-2526)
 4. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (พ.ศ.2528-2536)

ผลงานที่สำคัญ

 1. รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน)
 2. อนุกรรมการสอบสวนประจำภาคเหนือแพทยสภา (พ.ศ.2542 – 2544)
 3. อาจารย์พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชา พ.สต. 401 เรื่องจริยธรรมการแพทย์ และ พ.สต.502 เรื่อง จริยธรรมทางสูติศาสตร์ และการปฏิรูประบบสุขภาพ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. อาจารย์พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชา 345 783 เรื่อง จริยธรรมและจรรยาแพทย์ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำหรับแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. อาจารย์พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชา พ.พย.144 เรื่อง จริยธรรมและระบบการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. กรรมการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540 – ปัจจุบัน)
 7. ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542 – 2551)
 8. คณะทำงานร่างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2544 – 2549 ด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
 9. ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลลำพูน (พ.ศ.2542 – 2544)
 10. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2543)
 11. กรรมการโดยการเลือกตั้ง แพทยสภา (พ.ศ.2538-2540)
 12. อนุกรรมการจริยธรรม แพทยสภา (พ.ศ.2539-2540)
 13. อนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่น แพทยสภา (พ.ศ.2539)
 14. อนุกรรมการร่างเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (พ.ศ.2527)
 15. เสนอบทความเรื่อง “ภูมิต้านทานโรคจริยธรรมเสื่อม” ลงในแพทยสภาสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2531 หน้า 419-422
 16. รวบรวมบทความจากอาจารย์แพทย์อาวุโส 13 ท่าน เพื่อเสนอให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์หนังสือ “จริยธรรมสำหรับแพทย์” ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกาศวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2527 (พ.ศ.2533)

ผลงานที่สำคัญ

 1. ประธานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดเชียงใหม่
 2. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 3. กรรมการสงเคราะห์ศาลเยาวชนและครอบครัว เชียงใหม่
 4. กรรมการส่งเสริมการศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก
 5. สมาชิกหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)
 6. สมาชิกตลอดชีพแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 7. สมาชิกตลอดชีพราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แหงประเทศไทย
 8. สมาชิกตลอดชีพสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
 9. ประธานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดเชียงใหม่

ข้อความที่ควรบันทึกในประวัติของภาควิชาฯ

เมื่อเริ่มต้นเป็นแพทย์ประจำบ้านในปี พ.ศ.2504 ได้รับการฝึกหัดและอบรมอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ แพทย์หญิงดวงเดือน คงศักดิ์ ซึ่งมารักษาการแทน ศ.มจ.อำนอร์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศ และ “ท่านอำนอร์ฯ” ก็ให้ความกรุณาบรรจุเป็นอาจารย์เมื่อ พ.ศ.2505

หลังจากกลับจากต่างประเทศในปี พ.ศ.2511 ได้ริเริ่มการทำคลอดโดยไม่โกน pubic trair แต่ไม่ได้รับความนิยม และเริ่มสอนวิชา Human sexuality พร้อมกับการศึกษาหัวข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาในหมู่นักศึกษาแพทยศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มช. เมื่อ พ.ศ.2513

ในช่วงที่เป็นหัวหน้าภาคฯ ได้มีส่วนในการจัดระบบบริหารภาควิชาโดยแบ่งเป็นการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัยให้ชัดเจน สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทุกคนเมื่อมีโอกาส พยายามสร้างวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลชัดเจนในปัจจุบัน

ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า ภาควิชาฯ ได้ก้าวหน้าไปในทุกด้าน ทำให้มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 48 ปี จนถึงปัจจุบัน ขอให้ร่วมมือกันพัฒนาภาควิชาฯ ภายใต้บรรยากาศของไมตรีจิตและความเอื้ออารีต่อกันตลอดไป