ผศ.นพ.สมพงษ์ คุณเลิศกิจ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2518 – 2550

Sompong Koonlertkit

วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 เมษายน 2490

สถานที่เกิด : จ.นนทบุรี

การศึกษา :

 • พ.ศ. 2496-2500 – รร.เขมพิทยา (ชั้นประถมปีที่ 4)
 • พ.ศ. 2500-2508 – รร.วัดเขมาภิรตาราม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
 • พ.ศ. 2508-2514 – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ (แพทยศาสตร์ บัณฑิต)
 • พ.ศ. 2514-2515 – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด)
 • พ.ศ. 2515-2517 -บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ป.ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สูติ-นรีเวช ปีที่ 1-2)
 • พ.ศ. 2517-2518 – โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ (แพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวช ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • พ.ศ. 2519 – จากแพทยสภา (ว.ทบ. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ)
 • พ.ศ. 2522 – มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ (ฝึกอบรม Postgraduate Medical Fellowship in OB & GYN)
 • พ.ศ. 2526 – Johns Hopkins University (ฝึกอบรม Academic Skills for Medical School Faculty in Reproductive Health)
 • พ.ศ.2533 – University Dundee, Scotland. (ฝึกอบรม Effective Teaching, Problem Based and Task Based Learning)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2518 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
 • พ.ศ. 2529-2531 – ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโรงพยาบาล
 • พ.ศ. 2531 – ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2531 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2533 – รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2548-2550 – รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2550→ – อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) .30 กันยายน 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2523 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2525 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2529 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2533 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ผลงานที่สำคัญ

 1. คณะทำงานโครงการจัดทำประวัติและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ (9 เม.ย 30)
 2. รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548-2550)
 3. ที่ปรึกษาการดำเนินการรณรงค์การฝากครรภ์ (25 กันยายน 2530)
 4. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพงาน (26 มกราคม 2532)