แพทย์ประจำบ้าน

สถาบันที่จบ พ.บ. : –
รพ. ต้นสังกัด : –
อาจารย์ที่ปรึกษา : –
ที่อยู่ : รพ.ราชเวช จ.เชียงใหม่
E-mail : –

Categories: Alumni
Tags: ปีที่เข้าฝึกอบรม : 2523