A_Sangwal

รศ.พญ.สังวาลย์ รักษ์เผ่า

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2514 -2550

Sungwal Rugpao

วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 ธันวาคม 2489

สถานที่เกิด : จ.เชียงใหม่ (ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

การศึกษา :

(ปีการศึกษาที่จบ)

 • พ.ศ. 2506 – รร.ดาราวิทยาลัย (มัธยมศึกษา ปีที่ 8)
 • พ.ศ. 2512 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทยศาสตร์บัณฑิต)
 • พ.ศ. 2513 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
 • พ.ศ.2515 – มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.ชั้นสูง)
 • พ.ศ.2525 – London school of Hygiene and Tropical Medicine (Mac Medical Demography)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

พ.ศ. 2514 – 2527 รับราชการชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2527 – 2530 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2530 – 2550 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งพิเศษ

 • พ.ศ. 2523 – 2524 ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษทำการสอนนักศึกษาปริญญาพยาบาลปีที่  4 ภาคเรียนที่  1-2
 • พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) 30 กันยายน พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2519 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2521 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2524 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2529 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2533 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2536 ตริยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2539 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2539 เหรียญเงินช้างเผือก
 • พ.ศ. 2544 มหาวชิรมงกุฏ

ผลงานที่สำคัญ

 1. รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2540 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 2. คณะกรรมการ กองบรรณาธิการ “เชียงใหม่เวชสาร”
 3. คณะกรรมการระบาดวิทยาคลินิกประจำคณะแพทยศาสตร์
 4. คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

บางผลงานวิจัยเด่น

 • สร้างเครือข่ายในการทำวิจัยทางด้านสุขอนามัยการเจริญพันธุ์ในระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานบริการทางด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก เครือข่ายได้ร่วมมือการทำวิจัย และมีผลงานการวิจัยหลายอย่าง มากมาย (ดังที่ปรากฏอยู่ในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เฉพาะใน pubmed จำนวน 35 เรื่อง) เช่น
 • การติดเชื้อเอช ไอ วี (HIV) และการคุมกำเนิด
 • ธรรมชาติวิทยาของการติดเชื้อ เอช พี วี (HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น