ผศ.นพ. วิโรจน์  สหพงษ์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2514 – 2548

Virote Sahapong

วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 กรกฎาคม 2488

สถานที่เกิด : จ.อุบลราชธานี

การศึกษา :

 • พ.ศ. 2494 – รร.ตั้งใจอนุกูลศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 4)
 • พ.ศ. 2498 – รร.พิบูลย์มังสาหาร (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
 • พ.ศ. 2501 – รร.เบญจมหาราช ( มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • พ.ศ. 2504 – รร.เตรียมอุดมศึกษาสามพราน (เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2)
 • พ.ศ. 2513 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทยศาสตร์บัณฑิต)
 • พ.ศ. 2515 – มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
 • พ.ศ.2516 – มหาวิทยาลัยมหิดล (วว.สูติ-นรีเวชวิทยา)
 • พ.ศ.2517 – Registrar in Auckland Hospital – OB-GYN

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2514 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2522 – กรรมการบริหารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2536-2540 – รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2536 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2540-2548 – รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2548→ – อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) 30 กันยายน 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2519 – จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • พ.ศ. 2521 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2524 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2529 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2533 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2539 – เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานที่สำคัญ

 1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ (16 มีนาคม 2522)
 2. รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536-2548)
 3. คณะกรรมการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย