ศ.นพ. ธีระพร  วุฒิยวนิช

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2526 – 2556

Teraporn Vutyavanich

ศ. นพ. ธีระพร วุฒิยวนิช

Family NameVutyavanich
First Name:Teraporn
SexMale
TitleProfessor
NationalityThai
Birth placeThailand
Birth date1953-06-16 00:00:00
EducationB.Sc. (Hons) Mahidol University, Thailand
M.D. (Hons) Mahidol University, Thailand
Diploma of Thai Board of OB&GYN
M.Sc. from McMaster University, Ontario, Canada
M.Med.Sci in A.R.T. form Nottingham University, U.K.
Career PositionHead of Reproductive Medicine Unit
SubspecialtyInfertility, Reproductive Endocrinology, Epidemiology
E-mail:tvutyava@mail.med.cmu.ac.th
Publications