ผศ.นพ. เฉลิมชาติ  สุจริตรักษ์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2522 – 2549

 Chalermchat   Sudjaritruk

ผศ. นพ. เฉลิมชาติ สุจริตรักษ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 มิถุนายน 2489

สถานที่เกิด : จ.เชียงใหม่

การศึกษา :

 • พ.ศ. 2497-2506 – รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3)
 • พ.ศ. 2507-2508 – รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5)
 • พ.ศ. 2509-2510 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รร.เตรียมแพทย์)
 • พ.ศ. 2511-2514 – คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (แพทยศาสตร์บัณฑิต)
 • พ.ศ. 2520-2521 – มหาวิทยาลัยมหิดล (ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
 • พ.ศ. 2521→ – แพทยสภา (วุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2522 – อาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2536 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2549-→ – อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2527 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2529 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2531 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2535 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)