วิสัยทัศน์
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาที่มีความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสังคม
พันธกิจ
 • ด้านการศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก เพื่อตอบสนองนักศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาตามความจำเป็นของหลักสูตร
 • ด้านการวิจัย มีงานวิจัยครบทุกสาขาของภาควิชา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยส่วนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านบริการ
 • ด้านการบริการวิชาการ คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
 • ด้านการบริการทางวิชาชีพ (การรักษาพยาบาล) ภาควิชามีการให้บริการวิชาชีพหลายลักษณะ
 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปรัชญา
เก่ง ดี มีความสุข
ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมของภาควิชาใช้ตามแบบของคณะแพทย์ฯได้กำหนดไว้คือค่านิยม
CQIT (C = customer focus, Q = Quality, I = Innovation& integrity, T = teamwork )
และเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับภาควิชาอีก 7 ข้อดังนี้
 1. มีจริยธรรมของการเป็นแบบอย่างของแพทย์ที่ดี
 2. มีมุมมองในการทำงานอย่างเป็นองค์รวมและทำงานเป็นทีม
 3. มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนเสมอในการทำงาน
 4. มีเป้าหมายในการทำงานเพื่องาน
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน
 6. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ
 7. หาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมินและการวิจัย) และบริการ
วัฒนธรรมองค์กร
 1. มีน้ำใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงาน
 2. เคารพในความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล
 3. ยอมรับและปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงร่วมของภาควิชา