รศ.นพ. ชัยรัตน์  คุณาวิกติกุล

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2523 – 2557

Chairat Kunaviktikul

รศ. น.พ. ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล

Family NameKunaviktikul
First Name:Chairat
SexMale
TitleAssociate Professor
NationalityThai
Birth placeChiang Mai , Thailand
Birth date1950-11-28 00:00:00
Education1973B.Sc. (Medical Science)
1975M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
1976Certificate Postgraduate Traing in OB&GYN
1979Diploma of Thai Board of OB & GYN
1984Academic Skill for Medical School Faculty in
Reproductive Health. JHPIEGO
1988Prenatal Diagnosis (Ultrasound and CVS). Heidelberg
1993Perinatology. University of Alabama at Birmingham
Career Position1998Head of Department 1997-2004
2006Associate Dean, 2006-2011
SubspecialtyMaternal-Fetal Medicine
E-mail:chairat@mail.med.cmu.ac.th
Publications