รศ.พญ. ศุภร  ศิลปิศรโกศล

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2508 – 2528

Suporn Silpisornkosol

รศ. พญ. ศุภร ศิลปิศรโกศล

วัน/เดือน/ปีเกิด : 29 ธันวาคม 2467

สถานที่เกิด : จ.เชียงใหม่

การศึกษา :

 • พ.ศ. 2472-2476 – รร.อนุบาลประจำจังหวัด (ชั้น ประถม 1 – ประถม 4)
 • พ.ศ. 2477-2480 – รร.ดาราวิทยาลัย (ชั้น มัธยม 1 – มัธยม 5)
 • พ.ศ. 2481 – รร.ราชินีบน (ชั้น มัธยม 6)
 • พ.ศ. 2482-2485 – รร.เตรียมอุดมฯ ( ชั้น มัธยม 7 – มัธยม 8)
 • พ.ศ. 2486-2488 – มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (แผนกเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์)
 • พ.ศ. 2489-2494 – มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.))
 • พ.ศ. 2494 – แพทย์ประจำบ้าน สูตินรีเวช ร.พ.ศิริราช –
 • พ.ศ. 2520 – มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) 30 กันยายน 2528

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2508 – อาจารย์ประจำ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2512 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2518 – รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2518 – รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2518-2521 – หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
 • พ.ศ. 2523-2528 – ผู้อำนวยการ โครงการวางแผนครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2522- 2525 – หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สมัยที่ 2)
 • พ.ศ. 2528-2551 – อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการประชุม/สัมมนา/อบรมและดูงาน

 • พ.ศ. 2501-2503 – อบรมด้าน OB & GYN (Pennsylvania สหรัฐอเมริกา (USA))
 • พ.ศ. 2510 – อบรมด้าน OB & GYN (เมือง Colombo ประเทศ Australia)
 • พ.ศ.2519 – สัมมนา Research Methodology (Switzerland)
 • พ.ศ. 2521 – สัมมนา Field Investigator Meeting (Geneva)
 • พ.ศ.2526 – สัมมนา Research Methodology (England)
 • พ.ศ. 2523 – ประชุมเสนอผลงาน OB & GYN (Geneva)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2498 จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • พ.ศ. 2510 จัตุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • พ.ศ. 2512 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2517 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2521 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2525 เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

 1. Double set up in Antepartum hemorrhage J. M.A. 28 : 1955.
 2. Tummasatit P, S. Silpisornkosol. Hydrops fetalis with Bart’s Hemoglobin. J. of Paediatrics 1973 ; 1 : 1968.
 3. N.A. Beischer., S. Silpisornkosol. Placental Hypertrophy in severe
 4. pregnancy anemia. J. of OB & GYN Brit. Commw. 1977 ; 5 : 1970.
 5. Ten Years experience of trophoblastic disease at Nakorn Chiang Mai
 6. Hospital. Hosp. Med. 1976.
 7. Diagnosis of Trophoblastic disease. Hospital medicine 1977.
 8. View point of interest in practice Hospital medicine 1976.
 9. Rare Metastatic Lesion of Choriocarcinoma Report of 9 cases Hospital
 10. medicine 1977.
 11. A case report of pregnancy following chemotherapy in Choriocarcinoma.
 12. Hospital medicine 1977.
 13. Hormonal contraceptives and the risk of neoplasia : Cx. Corpus Ovary
 14. Liver and Breasts in Thailand : Multicenter case-control study 2522-2531.
 15. Tansathit T, S. Silpisornkosol, C. Sudjaritruks, and S. Sakulsuthivong : A comparative study of acceptibility and the contraceptive efficacy in Thai women of the Multiload Cu250 and Lippes Loop. Proceeding of the Mahidol Memorial Academic Meeting on 24th September 1984. Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
 16. David Thomas. Fred Hutchinson Cancer Institure USA.
 17. S. Kertsawang. Siriraj Hospital Bangkok.
 18. P. Viruttamasen. Chulalongkorn Hospital Bangkok.
 19. Silpisornkosol, S., and T. Partthaisong. Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai.
 20. Amatayakul, K, and S. Silpisornkosol, : การวัดปริมาณเลือดประจำเดือนในสตรีที่ใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (Evaluation of Menstrual blood loss among IUD) users. June 1983 -1985 (มิ.ย.2526 – มิ.ย.2528)
 21. Amatayakul, K., and S. Silpisornkosol, : การศึกษาการขับฮอร์โมน Estriol ในการตั้งครรภ์ในภาคเหนือ (The Study of urinary estriol excretion in pregnant women in the North (1981-1982) พ.ศ.2524-2525.
 22. Tunsatit, T., S. Silpisorkosol, : การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการหมันชายสุดสัปดาห์ต่อภาวะการยอมรับ (The promotion study of efficacy and acceptability of weekend vasectomy program. 1972-1974 (พ.ศ.2515-2517)

ผลงานที่สำคัญ

 1. หัวหน้าโครงการ และที่ปรึกษาในการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ตามหลักสูตรสูติ การฝึกอบรมแพทย์ของแพทยสภา
 2. หัวหน้าโครงการผลิตบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 3. หัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. ผู้อำนวยการ โครงการวางแผนครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. แพทย์ผู้ริเริ่ม ก่อตั้งโครงการ พ.อ.ส.ว.
 6. คณะกรรมการวางแผนครอบครัวระดับจังหวัด (21 กันยายน 2520)