ผศ.นพ. จำนง  อุตวิชัย

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2518 – 2551

Chamnong Uttavichai

ผศ.นพ.จำนง  อุตวิชัย

วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 มกราคม 2491

สถานที่เกิด : จ.เชียงใหม่

การศึกษา :

 • พ.ศ.2498 – รร.ข่วงเปาพิทยา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
 • พ.ศ.2499 – รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
 • พ.ศ.2508 – คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2510 – คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช (แพทยศาสตรบัณฑิต)
 • พ.ศ.2514 – โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ( แพทย์ฝึกหัด)
 • พ.ศ.2515 – โรงพยาบาลหญิง (ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2515 – อาจารย์โท โรงพยาบาลสงฆ์
 • พ.ศ. 2517 – อาจารย์โท โรงพยาบาลหญิง
 • พ.ศ. 2518 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ คณะแพทย์ฯ มช.
 • พ.ศ. 2521 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2551→ – อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) พ.ศ. 2551

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2521 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2524 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2529 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2533 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)