โดย อ.พลอยชมพู ภาสุระพันธ์ และ รศ.พญ.สมสงวนอัษญคุณ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thTH