Emergency in OB & GYN

Lecturer
คณาจารย์ สูติ-นรีเวช
Category
0 Reviews

Course Description

คอร์สเรียนเรื่องภาวะฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวช

ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรมเป็นปัญหาที่พบบ่อย จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดทุพพลภาพและการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรมจึงเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่แพทย์และสูตินรีแพทย์ทุกคนควรรู้ นอกจากนี้ปัญหาอื่นทางสูตินรีเวชกรรมที่อาจไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินแต่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่แพทย์เวชปฏิบัติควรรู้เช่นกัน คอร์ส “ภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ควรรู้ทางสูตินรีเวชกรรม” นี้ได้รวบรวมและปรับปรุงหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและปัญหาอื่นๆทางสูตินรีเวชกรรมที่พบบ่อย โดยเน้นเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้จริง จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน สูตินรีแพทย์ และแพทย์ทุกคน