สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

รายละเอียดการฝึกอบรม

1.ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม
2.ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการ
3.หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรวิสัญญี.มช.2566 แก้ไขหลังตรวจประเมินสถาบัน 20-21พย66
4.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ.pdf

5.โครงสร้างและองค์ประกอบการฝึกอบรม.pdf

6.คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี2566(ฉบับแก้ไขหลังตรวจสถาบัน 20-21 พย.66
7.แนวทางการประเมินภาคปฏิบัติ clinical and procedural skills

8.File-slide-การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ปีการศึกษา2565.pdf

9.ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปี1-ปีการศึกษา2562-เรื่องAnesthetic-Quality/Safety.pdf

10.ประกาศภาควิชาวิสัญญี-เรื่องข้อกำหนดการฝึกอบรม-1กค2565

11.พันธกิจของการฝึกอบรมหลักสูตรพจบ.วิสัญญี มช. 2566
12.นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน Social Media

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ชดใช้ทุน (แผน ข.)

1.แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯมช
-1.1ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน.doc
-1.2ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน.pdf
2.ใบแสดงเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน
3.ประกาศภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่องแนวทางการคัดเลือกคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ชดใช้ทุน(แผน ข.)ปี64

4.แบบคำร้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
5.แนวปฏิบัติในการคัดกรองและสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศการจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแพทย์ฯ

1.การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ข่าวแจ้งจากคณะอนุกรรมการอบรมและสอบฯ

1.เรื่องแจ้งสถาบันแก่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ-27-มิ.ย.-61.pdf

2.เรื่องแจ้งสถาบันแก่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ-3-ส.ค.-61.pdf

3.เรื่องแจ้งสถาบันแก่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ-18-ก.ย.-61.pdf

4.ขอเชิญร่วมทดลองประเมินผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึก.pdf

แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี2566

รายละเอียดจัดทำ portfolio พจบ. วิสัญญี มช
1.เอกสารหมายเลข 1 แบบสรุปปัญหาของแพทย์ประจำบ้าน
2.เอกสารหมายเลข 2 แบบ self-reflection & feedback 2023
3.เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินผู้นำเสนอกิจกรรมวิชาการ
4.เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินผู้เข้าร่วมอภิปรายกิจกรรมวิชาการ
5.เอกสารหมายเลข 5 แบบบันทึกความก้าวหน้าการทำงานวิจัย2023
6.เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มการเขียนรายงานแพทย์ประจำบ้าน
7.1CASP-RCT-Checklist
7.2Studies-Checklist
7.3Reports-Checklist

แหล่งการเรียนรู้

1.สมาคมโรคสองเสื่อมแห่งประเทศไทย

E-Learning and E-Testing

Anesthesiology for Post Graduation Program [1/66]