สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

รายละเอียดการฝึกอบรม

1.หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี มช ปีพ.ศ.2566
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ.pdf

3.โครงสร้างและองค์ประกอบการฝึกอบรม.pdf

4.คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี65.pdf
5.แนวทางการประเมินภาคปฏิบัติ clinical and procedural skills

6.File-slide-การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ปีการศึกษา2565.pdf

7.ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปี1-ปีการศึกษา2562-เรื่องAnesthetic-Quality/Safety.pdf

8.ประกาศภาควิชาวิสัญญี-เรื่องข้อกำหนดการฝึกอบรม-1กค2565

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ชดใช้ทุน (แผน ข.)

1.แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯมช
-1.1ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน.doc
-1.2ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน.pdf
2.ใบแสดงเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน
3.ประกาศภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่องแนวทางการคัดเลือกคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ชดใช้ทุน(แผน ข.)ปี64

4.แบบคำร้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
5.แนวปฏิบัติในการคัดกรองและสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศการจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแพทย์ฯ

1.การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ข่าวแจ้งจากคณะอนุกรรมการอบรมและสอบฯ

1.เรื่องแจ้งสถาบันแก่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ-27-มิ.ย.-61.pdf

2.เรื่องแจ้งสถาบันแก่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ-3-ส.ค.-61.pdf

3.เรื่องแจ้งสถาบันแก่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ-18-ก.ย.-61.pdf

4.ขอเชิญร่วมทดลองประเมินผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึก.pdf

แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี

1.เอกสารในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แพทย์ประจำบ้าน.doc
2.1แบบบันทึกการสะท้อนความคิดของแพทย์ประจำบ้านและการให้ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์2562.doc
2.2แบบบันทึกการสะท้อนความคิดของแพทย์ประจำบ้านและการให้ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์2562.pdf
3. แบบบันทึกการสะท้อนความคิดของแพทย์.doc
4. แบบประเมินผู้นำเสนอMorning Conference / Journal Club
5.แบบประเมินผู้เข้าร่วมอภิปราย Morning Conference / Journal Club
6.1แบบฟอร์มการเขียนรายงานแพทย์ประจำบ้าน.doc
6.2แบบฟอร์มการเขียนรายงานแพทย์ประจำบ้าน.pdf

แหล่งการเรียนรู้

1.สมาคมโรคสองเสื่อมแห่งประเทศไทย

E-Learning and E-Testing

Anesthesiology for Post Graduation Program [1/65]