พนักงานบริการทั่วไป

 

นายอภิชัย เทพวงค์
พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)
นายดนัย ขาววรรณา
พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)