งานวิจัยการพยาบาลวิสัญญี

 งานวิจัยฝ่ายการพยาบาลวิสัญญีวิทยา

 

 1.  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงของหัวใจ ภายใต้การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Clinical practice guideline development for nurse anesthetist taking care of patients who receive coronary artery bypass graft (CABG) surgery under general anesthesia in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)
 2.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ความอุ่นแก่สารน้ำทางหลอดเลือดดำในอัตราการไหลที่แตกต่างกันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Comparison of effectiveness for intravenous warming devices at different flow rates in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)
 3.  การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินภายใต้การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Development of caring method for trauma patients undergoing emergency laparotomy surgery under a General Anesthesia at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)
 4.  ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและการระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Effectiveness of implementing clinical practice guideline for prevention of hypothermia)
 5.  ผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนต่อประสิทธิผลของการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายโดยใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาท (Effects of the Patient’s Preparing Program for Ragional Anesthesia on an Effectiveness of Nerve Stimulator-Assisted Peripheral Nerve Block)
 6. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Efficacy of Clinical Practice Guidelines (CPGs) in Preventing Hypotension in Patients Receiving Spinal Anesthesia at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)
 7. อุบัติการณ์ ความรุนแรงและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่: การศึกษาแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Incidence, severity, and risk factors of postoperative nuasea and vomiting in patients underwent the general anesthesia Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: A prospective cohort study)
 8. สัดส่วนและข้อมูลการใช้ท่อหายใจชนิดมี cuff ในผู้ป่วยเด็ก ที่มารับการผ่าตัดด้วยวิธีระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Proportion and usage of cuffed endotracheal tube in children undergoing surgery under general anesthesia in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)
 9.  ประสิทธิผลของการใช้แผนภาพเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรวิสัญญี ในการประเมินการสูญเสียเลือดด้วยสายตาระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (The effectiveness of guide charts for visual estimation of intraoperative blood loss for anesthesia providers at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)
 10.  ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนให้การระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด (The patient’s satisfaction with preanesthetic preparation for cardiovascular surgery)
 11. ประสิทธิผลของการใส่อากาศใน Cuff ท่อช่วยหายใจ โดยใช้แนวปฏิบัติจากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (The Efficacy of Applying Base Practice Guideline of Endotracheal at tube cuff pressure)
 12.  Incidence of and factors associated with perioperative cardiac arrest within 24 hours of anesthesia for emergency surgery.
 13. Prognostic factors for death and survival with or without complications in cardiac arrest patients receiving CPR within 24 hours of anesthesia for emergency surgery.
 14.  The initial success rate of cardiopulmonary resuscitation and its associated factors in patients with cardiac arrest within 24 hours after anesthesia for an emergency surgery.