การพยาบาลวิสัญญี

หัวหน้าการพยาบาลวิสัญญี

นายวิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์
ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าการพยาบาลวิสัญญี

นางจินตนา อินตาคำ
ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าหน่วยพยาบาลวิสัญญีที่ 1
นางพนิตตา พลาศรี
ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าหน่วยพยาบาลวิสัญญีที่ 7

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลวิสัญญี

น.ส.อัจฉรา สุจริตวณิช
หัวหน้าหน่วยที่2
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล
นางสาวธัญญา โตศิริพัฒนา
หัวหน้าหน่วยที่3
นางสายชล พรึงลำภู
หัวหน้าหน่วยที่4
น.ส.ดารุณี กิติเรืองแสง
หัวหน้าหน่วยที่9
นางลัดดาพร พิมพ์วงษ์
หัวหน้าหน่วยที่10
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล
นางสาวศิริวรรณ เชื้อสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยที่11
นางวนิดา บ่อคำ
หัวหน้าหน่วยที่12
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล
นายสิทธิชัย ใจตูม
หัวหน้าหน่วยที่14
นางสาวจิรามาศ ชูทองรัตน์
หัวหน้าหน่วยที่15
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล

วิสัญญีพยาบาล

นางสุนทรินทร์ จึงแสงสถิตย์พร
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล
นางวรรณิภา นุสุภะ
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล
นางมัลลิกา วรรณโวหาร
(ชำนาญการพิเศษ)พยาบาล
น.ส.ดารุณี กิติเรืองแสง
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.นงลักษณ์ วงค์จันทร์มา
พยาบาลวิสัญญี
นางวันทนาลักษณ์ ศฤงฆาร
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ราศรี ผิวนวล
พยาบาลวิสัญญี
นางกันยาพร สุวรรณา
พยาบาลวิสัญญี
นายสุนทร แก้วกาบคำ
พยาบาลวิสัญญี

นางจำเนียร สิงห์คำ
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.เกศศิรินทร์ ธีระสวัสดิ์
พยาบาลวิสัญญี
นางพิกุล ขันคำนันต๊ะ
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ดรุษกร วิไลรัตน์
พยาบาลวิสัญญี
นางเกศกนก ศรีวิทะ
พยาบาลวิสัญญี
นางนฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูล
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ณัฐวรรณ รอยอินทรัตน์
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.จิราพร ดำงาม
พยาบาลวิสัญญี
นางสกาวรัตน์ นามศรีแก้ว
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.เอมอร ดอนเช้า
พยาบาลวิสัญญี
นางอุไร บุญทา
พยาบาลวิสัญญี
นางดอกเอื้อง ผลผ่อง
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ดลนภา สงเคราะห์ธรรม
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.พิชญาภา เสียงตรง
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ปาริชาด ขุนวิทยา
พยาบาลวิสัญญี
นางศิรินันท์ คงสมัย
พยาบาลวิสัญญี
นางสุภาพร อินตัน
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.เกศินี ศักดิ์บุญ
พยาบาลวิสัญญี
นางอรุณลักษณ์ ส่งศรี
พยาบาลวิสัญญี
นางมาลินี สิทธิปัญญา
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.เกวลิน สื่อรุ่งเรือง
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ทิพย์วรรณ อินิจา
พยาบาลวิสัญญี
นายบุญช่วย ธิโนชัย
พยาบาลวิสัญญี
นายทวีศักดิ์ ขึมจันทร์
พยาบาลวิสัญญี
นางอัญชลี เซ็นแก้ว
พยาบาลวิสัญญี
นายศรัณย์ ปวีณเกียรติคุณ
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.กมลชนก หนองหลิ่ง
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ชฎาพร มาผาบ
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ปิยตุลย์ ทองอร่าม
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.มีนรดา แก้วคำปา
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ชุตินาถ แสงเฮ่อ
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.พัชริดา สุตินกาศ
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ฌาณิกา พูลสระผล
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.นัฐภรณ์ พวงเพชร
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ศตพร กลัดเข็มเพขร
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ธัญพิชชา นันทพงษ์
พยาบาลวิสัญญี
น.ส.ชฎาพร พงษ์ด้วง
พยาบาลวิสัญญี