ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อภาควิชาฯ 053-935522-6    FAX. 053-935526


1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 1 ที่มีต้นสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 อัตรา การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1.1. หลังจากได้รับการอนุมัติให้รับต้นสังกัดแล้ว ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครสถาบันฝึกอบรม ตามวิธี และขั้นตอนฯ ของแพทยสภา โดยสมัครและส่งเอกสารทาง Website ของแพทยสภา (www.tmc.or.th/tcgme) ตามกำหนดการของแพทยสภา…

Girl in a jacket
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. สาขาวิสัญญีวิทยา รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ที่มีต้นสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 อัตรา การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้รับต้นสังกัดแล้ว ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครสถาบันฝึกอบรม ตามวิธี และขั้นตอนฯ ของแพทยสภา โดยสมัครและส่งเอกสารทาง website ของแพทยสภา (www.tmc.or.th/tcgme)…