ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อภาควิชาฯ 053-935522-6    FAX. 053-935526

Nurse Anesthetist’s

Nurse Anesthetist’s Model for caring Liver transplantation patients: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ และปฏิบัติงานสำหรับวิสัญญีพยาบาล ในด้านการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะตับ ดรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่