หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 (รอบที่ 2)”

       ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2563 เพิ่มอีกจำนวน 3 อัตรา กำหนดการสอบสัมภาษณ์รับผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบที่ 2)        ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสมัครทำโดย…

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2563 จำนวน 11 อัตรา กำหนดการสัมภาษณ์รับผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน (ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย) รอบที่ 1: วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันฝึกอบรมที่แพทย์ผู้สมัครเลือกเป็นอันดับที่ 1 วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ…

รางวัลระดับที่2 การประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และทุนโครงร่างงานวิจัย

ปี2562 รางวัลระดับที่2 การประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และทุนโครงร่างงานวิจัย นพ.ศาศวัช จงวิศาล