สำนักงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เลขานุการภาควิชาวิสัญญีวิทยา

นางกรรณีการ์ เอกวัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน(จนท.บริหารงานทั่วไป)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวอนิสา สุวาท
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
นางจิรวรรณ ยอมใบ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)
นายวสันต์ แสงปินตา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นายชีวนันท์ แสงหล้า
พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)
นายณัฐกิตติ์ ธรรมสอน
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

เจ้าหน้าที่วิจัยฯ

นางสาวอนุสรา เชียงคำ
ผู้ช่วยนักวิจัยฯ