บุคลากรและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ปี2566

Best Oral presentation AWARD

ปี2565

Best paper of oral presentation

ปี2564

Effect of block dexmedtomidine and 0.5% bupivacaine on hemodynamics and anesthetic requirement in intracranial surgery

Note 5 Apr BE 2565

ปี2563

Cadaveric Study Examining the Effectiveness of Proximal and Distal Approaches of Ultrasound-Guided Intercostobrachial Nerve Block
อาจารย์ที่ปรึกษา: Artid Samerchua, MD., Asst.Prof. Prangmalee Leurcharusmee,MD., Krit Panjasawatwong,MD.,Pasuk Mahakkanukrauh,MD.ปี2563


anes


a

ปี2562

รางวัลระดับที่2 การประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และทุนโครงร่างงานวิจัย

นพ.ศาศวัช จงวิศาลปี2561

รางวัลนักวิจัยฯที่มีผลงานอ้างอิงสูงที่สุด

รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์