ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

นายประสงค์ มหาวัน
ผู้ช่วยพยาบาล
นายขจรเดช ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยพยาบาล
นางนฤมล แสนหลวง
ผู้ช่วยพยาบาล
นางรัชนีกร รัตนาปราการพงศ์
ผู้ช่วยพยาบาล
นส.พรพนา ณ ลำพูน
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
นางสายสุนีย์ สารการณ์
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
นางเรือนแก้ว แก้วสุยะ
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
นางเพิ่มพูน ใหม่เป็ง
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
นส.วิยะวัลย์ ทองกูล
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
นายสามารถ สุยะ
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
นส.ศุทธินี ทองแดง
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
น.ส.พรรณิภา แสงเขื่อน
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
น.ส.เบญจมาศ ปิ่นแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
น.ส.พรสุดา ก้อนคำ
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
น.ส.นวลจันทร์ ดีแฮ
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
น.ส.รสสุคนธ์ เจริญกาญจน
ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล