วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เป็นหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

“ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการให้การศึกษา ทำวิจัย และให้บริการทางการแพทย์และวิชาการด้านวิสัญญีวิทยา”

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

1.ผลิตบันพิตแพทย์ให้มีความรู้พิ้นฐานทางวิสัญญีวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐานของของแพทยสภา
2.ผลิตแพทย์ผู้เชียวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
3.ผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การพัมนางานวิสัญญีวิทยาให้มีคุณภาพ และได้ผลลัพธ์การดูแลที่เป็นเลิศ
4.ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาและการระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยของดรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5.ให้บริการทางวิชาการและให้ความรู้ทางด้านวิสัญญีวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก
6.ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสร้างความรัก สามัคคี การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

ค่านิยม(CORE VALUE)

C Customer Focus
Q Quality
I Innovation & Integrity
T Teamwork